شرکت نام آوران نوین صنعت آسیا – نامیکو

شرکت نام آوران نوین صنعت آسیا – نامیکو

فعالیت شرکت: ارائه خدمات مهندسی و مدیریت را در خصوص پروژه های محیط زیستی، حفظ و بازیافت منابع انرژی و اجرای پروژه های صنعتی در دستور کار خود قرار داد.

محل شرکت: استان فارس – شهرستان شیراز

زمان همکاری:  از ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ تاکنون

اهم فعالیت: طراحی و نقشه کشی صنعتی

Amargir.net