شرکت تولیدی فارس موتورسیکلت

شرکت تولیدی فارس موتورسیکلت

فعالیت شرکت: تولید و مونتاژ موتور سیکلت

محل شرکت: استان فارس – شهرستان سروستان

مدت همکاری: ۰۵ / ۰۹ / ۱۳۷۹ لغایت ۰۳ / ۰۵ / ۱۳۸۰

اهم فعالیت: مهندسی معکوس جهت تهیه نقشه های ساخت قطعات انواع موتورسیکلت

 

Amargir.net