گروه فنی و مهندسی نوآوران ایرانیان شهر راز

گروه فنی و مهندسی نوآوران ایرانیان شهر راز

فعالیت شرکت:  تأمین تجهیزات تخصصی صنایع غذایی

محل شرکت: استان فارس – شهرستان شیراز

مدت همکاری: از ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ تاکنون

اهم فعالیت: طراحی و نقشه کشی صنعتی