صندلی هوشمند

این صندلی برای افراد قطع نخاع طراحی شده است.

این صندلی به حالتهای مختلفی تغییر شکل می دهد تا بیمار بتواند بر روی آن زندگی کند

به این معنی که روی آن می خوابد، می نشیند و حتی رفع حاجت می کند در ضمن حرکات متعدد ورزشی که به بیمار داده می شود از زخم بستر نیز جلوگیری و عضلات بیمار را نیز تقویت می کند.

نیاز به پرستار نداشته و بسیار مزایای دیگر….

 SOLTANI 02 (52)

IMG_2542

IMG_2538