خدمات نقشه برداری

خدمات نقشه برداری

 انجام کلیه نقشه برداری توسط مهندس نقشه بردار و کارشناس رسمی
دادگستری و مورد تایید شهرداری در امور ثبتی و نقشه برداری خواهد بود.

 نصب تجهیزات و نقشه برداری خطوط تولید
ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﯼ UTM ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ
ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮﺍﻓﯽ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﺷﻤﺎ
ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺎﺩﺍﺳﺘر، ﻣﻠﮑﯽ ﻭ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺍﺭﺍﺿﯽ

 محاسبه ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺧﺎﮐﯽ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﯼ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﯼ ﻭ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭﯼ

مشاوره ، طراحی و نظارت پروژه های نقشه برداری

خدمات نقشه برداری

Amargir.net