DISTRIBUTION BOX – 1 to 11 ∅۲۰۰

یک تجهیز بسیار جالب و  کار آمد که بیشتر در کارخانه های تولیدی خوراک دام و طیور استفاده می شود

به وسیله این تجهیز می توانید حرکت مواد را در روی بیش از یازده مسیر تغییر و کنترل کنید.

DISTRIBUTION BOX ∅200-3d

IMG_۲۰۱۳۱۰۱۲_۱۰۲۹۵۳

ترمینال

Amargir.net