موسسه نوآوران ورزش

موسسه نوآوران ورزش

فعالیت شرکت: خدمات توان بخشی، فیزیوتراپی و کار درمانی

محل شرکت: استان مازندارن – شهرستان امل

مدت همکاری: از ۲۵ / ۰۵ / ۱۳۹۴ تاکنون

اهم فعالیت: طراحی و نقشه کشی تجهیزات توان بخشی

Amargir.net