شرکت نامیکو

شرکت نامیکو

فعالیت شرکت: ارائه خدمات مهندسی و مدیریت را در خصوص پروژه های محیط زیستی، حفظ و بازیافت منابع انرژی و اجرای پروژه های صنعتی در دستور کار خود قرار داد.

محل شرکت: استان فارس – شهرستان شیراز

زمان همکاری:  ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

اهم فعالیت: طراحی و نقشه کشی صنعتی