موسسه نوآوران ورزش

موسسه نوآوران ورزش

فعالیت شرکت: خدمات توان بخشی، فیزیوتراپی و کار درمانی

محل شرکت: استان مازندارن – شهرستان امل

مدت همکاری: از ۲۵ / ۰۵ / ۱۳۹۴ تاکنون

اهم فعالیت: طراحی و نقشه کشی تجهیزات توان بخشی

شرکت نام آوران نوین صنعت آسیا – نامیکو

شرکت نام آوران نوین صنعت آسیا – نامیکو

فعالیت شرکت: ارائه خدمات مهندسی و مدیریت را در خصوص پروژه های محیط زیستی، حفظ و بازیافت منابع انرژی و اجرای پروژه های صنعتی در دستور کار خود قرار داد.

محل شرکت: استان فارس – شهرستان شیراز

زمان همکاری:  از ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ تاکنون

اهم فعالیت: طراحی و نقشه کشی صنعتی

شرکت هیلو

شرکت هیلو

فعالیت شرکت: ساخت ورقهای روکش – تخته مطبق – نئوپان و سایر انواع پانل و تخته

محل شرکت: استان فارس – شهرستان شیراز

زمان همکاری:  ۱۳۹۶/۰۳/۱۶

اهم فعالیت: طراحی و نقشه کشی صنعتی و نظارت برساخت ، نصب و اجرا