صندلی هوشمند

این صندلی برای افراد قطع نخاع طراحی شده است.

این صندلی به حالتهای مختلفی تغییر شکل می دهد تا بیمار بتواند بر روی آن زندگی کند

به این معنی که روی آن می خوابد، می نشیند و حتی رفع حاجت می کند در ضمن حرکات متعدد ورزشی که به بیمار داده می شود از زخم بستر نیز جلوگیری و عضلات بیمار را نیز تقویت می کند.

نیاز به پرستار نداشته و بسیار مزایای دیگر….

 SOLTANI 02 (52)

IMG_2542

IMG_2538

DOOR HOT KILN HOOD

نام این تجهیز درب هود هوای گرم کوره می باشد که برای شرکت پیشرو ویژن جهت ساخت و نصب درکارخانه سیمان قیر و کارزین طراحی و نقشه کشی گردیده است.

DOOR HOT KILN HOOD-2d

DOOR HOT KILN HOOD-3d-1

DOOR HOT KILN HOOD-3d-2

SMOKE CHAMBER

SMOKE CHAMBER به ورودی کوره سیمان وصل می گردد که این تجهیز برای شرکت پیشرو ویژن جهت ساخت و نصب درکارخانه سیمان قیر و کارزین طراحی و نقشه کشی گردیده است.

SMOKE CHAMBER-3d

SMOKE CHAMBER-2d

BAGHOUSE

 این فیلترها جهت عملکردهای پیوسته و زمان کارکرد طولانی با داشتن کمترین هزینه نگهداری طراحی و سایز بندی می شوند.

فیلترهای پالس جت شامل ردیف های از فیلترهای کیسه ای است که از صفحات مشبکی که در دو ناحیه که گاز عاری از غبار و گاز همراه غبار را از هم جدا می کند آویزان می گردند. هر بگ دارای یک سبد سیمی داخلی است که به عنوان ساپورت بگ استفاده شده و از هر گونه آسیب رسیدن به بگ ها جلوگیری می نماید. جریان توأم با غبار از منیفولد ورودی به فیلتر عبور کرده و وارد فیلتر می گردد. غبار بر روی سطح خارجی بگ ها نشسته و گاز تمیز عاری از غبار از داخل آنها به قسمت بالایی فیلتر رفته و از آنجا از طریق داکت خروجی و دودکش خارج می شود. این غبارها از سطح خارجی بگ ها توسط پالس­هایی از هوای فشرده برداشته می شوند.

فرمان تمیز کردن بگ ها زمانی صادر می شود که اخلاف فشار قسمت داخلی و بیرونی بگ ها به میزان پیش تعریف شده برسد. (این اختلاف فشار از مقاومت ناشی از انباشت غبار در سطح خارجی بگ ها حاصل می شود). در طول تمیز کردن بگ ها غبارها در داخل هاپرها ریخته شده و توسط سیستم دیسشارژ خارج می گردند.

BAGHOUSE