استاندارد سازی تجهیزات زمین بازی و وسایل شهربازی

مستند سازی دستگاه شهربازی

شرکت طراحی و نقشه کشی سلطانی یکی محدود شرکت های طراحی معتمد سازمان ملی استاندارد ایران در بخش تجهیزات شهر بازی است.

تهیه کامل نقشه های ساخت دستگاه های شهربازی ، انجام محاسبات و تهیه اسناد آنالیز، بهربرداری  و … برای مستند سازی دستگاه شهربازی به جهت کسب مجوز استاندارد از خدمات این شرکت می باشد.