ROTARY

روتاری(ROTARY) که به مواد اجازه عبور از یک تجهیز به تجهیز دیگر با فشار هوای متفاوت را داده و مانع از انتقال فشار بین آن دو می گردد. این تجهیزات به تنهایی کاربردی نداشته، لیکن به عنوان عضوی از یک مجموعه و بویژه در سیستم های انتقال مواد، موارد مصرف بسیاری دارند. به علت کاربرد خاص این تجهیزات، انواع روتاری(ROTARY) با ورودی و خروجی های متفاوت – مربع – دایره – مستطیل طراحی می گردد. البته کار فیدر و انتقال مواد را نیز انجام می دهد.

ROTARY VALVE ∅250-3d

ROTARY VALVE ∅250-3d-0

ROTARY VALVE ∅250-3d-1

ROTARY VALVE ∅250-3d-3

SCREW

 این تجهیز که با نام های مختلف در صنعت می شناسند مانند: اسکرو – مارپیچ – حلزونی – فیدر -و … در صنایع مختلف کابرد دارند

انواع شکل آن را با ورودی و خروجی های متفاوت – مربع – دایره – مستطیل در تصاویر زیر می توانید.

PADDEL SCREW ∅240-3d

SCREW ∅250-3d-0